Follow

Psychologen lanceren podcast als tegenreactie op lange wachtlijsten ggz
De ggz wachtlijsten blijven maar groeien, maar wachten op antwoorden, daar geloven de ruim 300 psychologen van Psyned niet in. Zeker niet als je écht hulp nodig hebt. Daarom lanceren ze 8 juli de podcast ‘Waar wacht je op?’. Hiermee reiken ze iedereen die niet direct bij een psycholoog
medicalfacts.nl/2022/08/01/psy

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!