Follow

Gratis zonnebrand voor patiënten en bezoekers Spaarne Gasthuis
Vanaf 1 juli biedt het Spaarne Gasthuis haar patiënten en bezoekers gratis zonnebrand bij de hoofdingangen van het ziekenhuis. Onder het mom van ‘Geniet van de zon, maar vergeet niet te smeren’ wil het Spaarne Gasthuis benadrukken dat het gebruik van zonnebrandcrème een van de beste manieren blijft om je t
medicalfacts.nl/2022/08/01/gra

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!