Follow

Meer lucht voor zorgpersoneel door slim medicijngebruik
Apotheken staan onder druk door personeelstekorten en ouder wordende patiënten die steeds vaker thuis zorg krijgen, aldus de ABN AMRO in het Brancherapport Apotheken 2022.

Het grootste probleem in de zorg is het dreigende zorginfarct, waar steeds minder personeel leidt tot overvolle wachtlijsten, terwijl de zorg- en personeelsvraag ve
medicalfacts.nl/2022/08/02/mee

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!