Follow

Carine Mijnarends als nieuwe bestuurder van Dianet
Dianet benoemt per 15 augustus Carine Mijnarends als bestuurder. Zij volgt daarmee Sigrid Baas op die sinds september 2021 de functie op interim basis vervulde.‘We zijn zeer verheugd met de komst van Carine Mijnarends als nieuwe bestuurder van Dianet’, aldus Ronald Schmidt, voorzitter Raad van Toezicht Dianet. ‘Carine brengt e
medicalfacts.nl/2022/08/02/car
&Werk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!