Follow

Vrouwen stoppen te vroeg met borstvoeding
Veel vrouwen stoppen te vroeg met het geven van borstvoeding. Dat is één van de uitkomsten uit het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2022. In het onderzoek geeft 65% van de Nederlandse moeders aan maximaal 12 maanden borstvoeding te geven of te willen geven. Dit in tegenstelling tot het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat ad
medicalfacts.nl/2022/08/02/vro
&Gezondheid

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!