Follow

Tijdelijke, gedeeltelijke sluiting afdeling spoedeisende hulp (SEH) LangeLand Ziekenhuis
Vanwege de combinatie van landelijke krapte op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim, is er een tekort aan gespecialiseerd personeel (SEH-artsen) ontstaan op de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis. Daarom is besloten om de afdeling drie
medicalfacts.nl/2022/08/02/tij
&Veiligheid &Werk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!