Follow

Treant breidt aanbod medische vervolgopleidingen uit
Met het behalen van de erkenning van de opleiding tropengeneeskunde is het aantal medische vervolgopleidingen binnen Treant uitgebreid van vier naar vijf.

‘Dit is een belangrijke stap’, legt Petra Callenbach uit. Zij is coördinator Medische Vervolgopleidingen bij Treant. ‘We willen als Treant het aantal medische v
medicalfacts.nl/2022/08/03/tre
&Onderwijs &Werk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!