Follow

Bezuinigingsdrang verzekeraars leidt tot meer medicijntekorten
Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars maakt onze medicijnvoorziening onnodig kwetsbaar. Oplopende medicijntekorten zorgen voor meer frustratie en agressie bij de apotheekbalies, wat weer zorgt voor extra uitstroom van personeel, waardoor patiënten nog langer moeten wachten op
medicalfacts.nl/2022/08/03/bez
&Beschouwing

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!