Follow

Acceptatie van eHealth is groot
Zorgbestuurders liggen wakker van personeelstekorten. Dat blijkt uit de Future Health Index 2022. Het jaarlijks onderzoek van Philips onder 3.000 zorgbestuurders in 15 landen – waaronder Nederland – schetst verder hoe zorgbestuurders van technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) en predictive analytics verwachten dat die problemen in de zorg (zoals kosten en
medicalfacts.nl/2022/08/04/acc
&ICT

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!