Follow

AH to go in ziekenhuisgebouw stopt verkoop van alcoholhoudende drank
De vestiging van AH to go in het ziekenhuisgebouw in Dordrecht is gestopt met de verkoop van alcoholhoudende drank. De winkel geeft daarmee gehoor aan een wens van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer is AH to go hiervoor zeer erkentelijk.“In de r
medicalfacts.nl/2022/08/04/ah-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!