Follow

Gedragsexpertise de sleutel tot effectief leefstijlbeleid
Het belang van een gezonde leefstijl wordt structureel onderbelicht, de coronapandemie maakte dat pijnlijk duidelijk. Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de expertise van gedragsverandering bij een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: mensen aanzetten tot een gezonde leefstijl en preventie, juist in tijden
medicalfacts.nl/2022/08/05/ged

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!