Mira boosted

Iedere maand verzamel ik onderwerpen die mij opvielen op www.nulpuntenergie.net

Focus op gezondheid en laat je niet gek maken want (electro) stress is slecht voor je gezondheid.
Bestudeer en stap over naar de complementaire genees wijze.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!