Rennes boosted

Onze laatste Vrijbrief voor 2019 is zojuist digitaal gegaan. Met uiteraard ook Kerstwensen, maar vooral veel belangrijke info op allerlei gebieden. mailchi.mp/bdf616dd73e9/vrijbr

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!