Follow

op :mastodon:
Leuk om op de Nederlandse versie te zijn πŸ‡³πŸ‡±

Kom uit
Schrijf over πŸ€–
Kijk er naar uit om jullie beter te leren kennen

Mijn Blogs/Socialmedia op 1 plek :

appearoo.com/RogerBLVerhoeven

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!