Ben heel benieuwd of mastodon fb gaat overtreffen. Dit is mijn eerste bericht. Wie volgt?

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!