Follow

Trump heeft het over “staatsgreep” en “heksenjacht”
De Amerikaanse president Donald Trump noemde gisteravond de afzettingsprocedure tegen hem een “staatsgreep”. De president trok de afgelopen dagen al zwaar van leer tegen de democratische oppositie. “Ik kom tot de conclusie dat wat er aan het gebeuren is geen ‘impeachment’ is, het is een STAATSGREEP”, schreef de presid
stopdebankiers.com/trump-heeft

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!