Follow

Nederlandse verlammen wegen met massale protesten tegen milieurichtlijnen
Er waren dinsdag files op de wegen toen duizenden Nederlandse boeren Den Haag bestormden om deel te nemen aan een massale demonstratie op tractoren. De politie verwacht meer overlast op de wegen terwijl de boeren hun weg naar huis vinden.
Geert
stopdebankiers.com/nederlandse
#

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!