Luistert naar de introductie radio van de UTwente (momenteel plaspauze bij de Cantus). stream.beezdesign.nl:2199/tune

Een beetje een gekke week: 3 dagen werken, 4 dagen vrij. Het voelt alsof het zondag is terwijl het weekend nog moet beginnen😄

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!