Follow

Ik ben zo benieuwd wie hier allemaal lezen, kijken, proberen. Ik vind tot nu toe alleen (bijna) nieuwssites, maar weinig privé personen.

@Simon Hai Simon, we zijn inderdaad gestart om de nieuwsbronnen hier berichten te laten posten, zodat er alternatief nieuws te lezen valt dat niet wordt weggecensureerd.

We zijn nu individuele mensen aan het uitnodigen om op Mastodon mee te doen. We zijn nog in de opstartfase, maar we gaan er vanuit dat het hier straks drukker gaat worden. Dus nodig vooral ook mensen uit om via deze route te communiceren. Ver weg van de manipulatie en censuur van facebook, google, etc.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!