Vandaag was het Utrechtse antwoord van COC Midden Nederland op Nashville. En natuurlijk was de @Piratenpartij daarbij!

Zou de wafeltent op de Utrechtse Vismarkt net zo'n succesverhaal worden als de na jaren nog steeds gesloten The Cookie Bar die iets verderop aan de Vismarkt zit?

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!