VrijeVogel boosted

Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!

De overheid heeft op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot 9 september reageren op dit voornemen.

Met het wetsvoors

stralingsbewust.info/2019/07/3

VrijeVogel boosted

En ondertussen wordt ook de Stichting Vaccinvrij weggecensureerd op google en facebook:

stichtingvaccinvrij.nl/censuur

De urgentie om andere routes te vinden om informatie te delen wordt steeds groter... Wat dat betreft is Mastodon een mooi alternatief!

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!