@SDB Waarom zwijgen politici?
De vraag is, waarom politici zwijgen, waarom zovele andere Europese politici zwijgen? We mogen als Europese burgers niet toelaten dat een lidstaat het gerecht inzet om politieke tegenstanders het zwijgen op te leggen. Dat via de rechter grondrechten worden ingeperkt en een ‘ongewenste’ politieke beweging te criminaliseren. Politieke tegenstanders worden opgesloten als misdadigers. Daartoe wordt een containerbegrip naar boven gehaald zoals ‘opruiing’.

@WantToKnowNL Er zijn verschillen te zien tussen de man die werd afgevoerd (lookalike?) en eerdere foto’s van Epstein. De oren zijn bv groter.

VrijeVogel boosted

Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!

De overheid heeft op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot 9 september reageren op dit voornemen.

Met het wetsvoors

stralingsbewust.info/2019/07/3

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!