Follow

Als we nou eerst gewoon eens stoppen om elkaar zwart of wit te noemen? Misschien zou dat helpen? Ik heb in mijn leven namelijk nog nooit een zwart of wit mens gezien! Alleen maar lieve mensen met alle tinten huidskleur, die je je maar kunt voorstellen, variërend van lichtroze tot donkerbruin, En het waren allemaal prachtige mensen!! ❤️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!