Follow

Mazelen in ‘epidemische’ vormen? De ‘gevaren van mazelen’..?? Angstaanjagerij.. Professionele mensen waarschuwen, dat we ons niet moeten laten opjennen door de angstzaaierij en de geraffineerde methodes van de farmaceutische industrie, om méér vaccins te verkopen, Trucs, waardoor mensen hun macht en kracht uit handen geven. Dr. Luc Bonneux, erudiet epidemioloog aan het woord. Trek je conclusies, voordat we zaken kapot maken met de idiotie van verplichte vaccinaties…

wanttoknow.nl/overige/dr-luc-b

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!