Follow

A.s. zaterdag 'in de winkel'. Maar nergens te koop. Je moét hem wel lezen. Dus.. zorg datjum te pakken krijgt. Een heleboel essentiële 911-info..!!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!