Follow

@eddy welkom Eddy! Je kan de hashtag gebruiken om jezelf te introduceren en andere mensen te vinden. Zoeken werkt op basis van hashtags, dat is beetje anders dan bijvoorbeeld twitter. En hier is een #🍍

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!