Follow

Voorkom censuur, kies voor nieuwsdeling via het decentrale netwerk

Bericht voor alle alternatieve media

Bedankt voor jullie inzet voor het onder de aandacht brengen van wat er écht gaande is in de wereld. We hoeven je niet te vertellen wat er allemaal fout gaat in de reguliere media. We zien allemaal hoe nieuws wordt geframed en misbruikt, hoe de censuur oprukt en privacy wordt...

bouwenaanbeter.nl/2019/05/voor

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!