Follow

Eerlijk nieuws zonder censuur. Nieuwe mogelijkheden!

Persbericht Ben jij de censuur, de eenzijdige selectie van nieuws en de privacyschending ook zat? Hoog tijd voor verandering. Sinds kort zijn er nieuwe mogelijkheden beschikbaar in de vorm van decentrale sociale media. Via deze route wordt het mogelijk om […]

bouwenaanbeter.nl/2019/05/eerl

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!