Follow

Toekomstige nieuwsvoorziening via Feeds & Toots

Aangezien we allemaal steeds meer te maken krijgen met de gevolgen van de toenemende censuur, wordt de noodzaak tot het zoeken naar alternatieve wegen van onafhankelijke nieuwsvoorziening steeds groter. Naar de toekomst toe zien wij twee wegen om onafhankelijke nieuwsdistributie […]

bouwenaanbeter.nl/2019/06/toek

-feeds

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!