Follow

Communiceren: Social Media Grootbedrijf versus Decentrale onafhankelijkheid

Een veel gestelde vraag is wat het verschil is tussen centrale en decentrale sociale media. We bekijken in dit artikel via recente nieuwsberichten hoe de grote centrale mediabedrijven onze communicatie beïnvloeden.                Als je […

bouwenaanbeter.nl/2019/06/comm

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!