Follow

De eerste stappen gezet: al 50 nieuwsbronnen decentraal te volgen

Met Bouwen aan Beter zijn we gestart om onafhankelijk nieuws naar de decentrale netwerken te brengen. Hiermee willen we ervoor zorgen dat alternatieve visies ook in de toekomst op een laagdrempelige manier voor iedereen beschikbaar zijn. Zeker met de snel toenem

bouwenaanbeter.nl/2019/06/de-e

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!