Follow

De kracht van decentrale sociale media: video delen

Je hebt het misschien gemist, maar er is een geweldige video gepubliceerd door Project Veritas over het dubieuze gedrag van Google en YouTube. In deze video zijn gesprekken met een insider en een Google-bestuurder te zien, waaruit blijk dat er sprake is van propaganda, gerichte censuur en het grootschal

bouwenaanbeter.nl/2019/07/de-k

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!