Follow

EU wil totale internetcontrole, decentrale media bieden een uitweg

We zagen eerder al dat de in maart aangenomen Europese copyright-wetgeving er straks voor gaat zorgen dat het gebruik van uploadfilters (censuurmachines) verplicht gaat worden en dat eigenaren van websites persoonlijk aansprakelijk worden voor alles wat er op

bouwenaanbeter.nl/2019/08/eu-w

-feeds

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!