Follow

De Geheimen van Silicon Valley

Afgelopen maanden hebben we gezien en beschreven dat er iets mis is met onze informatievoorzieningen. We zijn online afhankelijk geworden van grote dominante platformen. We hebben ontdekt dat Google, YouTube en Facebook steeds vaker voorschrijven wat we wel en niet te zien krijgen. Via Gedachtenvoer.nl kwam onderstaande afbeelding van de 100 groots

bouwenaanbeter.nl/2019/08/de-g

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!