Follow

Alternatieven voor Big Tech en hoe die te integreren in een geheel

In ons vorige bericht zagen we dat de grote online bedrijven zoals Google, YouTube en Facebook ons leven steeds meer domineren en dat dit bepaald geen neutrale partijen zijn. Er komt steeds meer nieuws naar buiten waaruit blijkt dat de Big Tech-bedrijven onze werkelijkheid proberen te

bouwenaanbeter.nl/2019/08/alte

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!