Follow

Nieuwsaanbod HoeZitHetNuEcht nu ook te volgen op decentrale sociale media

De afgelopen maanden hebben we er hard aan gewerkt om ook het volledige nieuwsaanbod van de website HoeZitHetNuEcht.nl aan te sluiten op het decentrale sociale media-netwerk. Inmiddels is de zogenaamde 'verloopstekker' gebouwd en zijn dez

bouwenaanbeter.nl/2019/09/nieu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!