Follow

Klimaatdiscussie benadrukt noodzaak alternatieve nieuwsvoorziening

Op 1 oktober eindigde, na bijna acht jaar, het alternatief nieuws-overzicht op de website HoeZitHetNuEcht.nl. Na een schadeclaim aan het begin van het jaar en de aangenomen Europese copyrightwetgeving, die straks ook verplicht in Nederlan

bouwenaanbeter.nl/2019/10/klim

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!