Follow

Nieuwjaarsbericht: Terugblik op 2019

De start van een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken op het voorbije jaar en om, op basis van de verkregen inzichten, plannen te maken voor het aankomende jaar. Dit nieuwsbericht bestaat uit twee delen. In dit bericht blikken we terug op 2019 en in het volgende bericht maken we de huidige st

bouwenaanbeter.nl/2020/01/nieu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!