Follow

Nieuwjaarsbericht: Stand van zaken en blik op de toekomst

In het 'Nieuwjaarsbericht: Terugblik op 2019' hebben we in vogelvlucht gekeken naar de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Een jaar dat in januari startte met een schadeclaim en in december eindigde met censuur. Maar 2019 was ook het jaar waarin w

bouwenaanbeter.nl/2020/01/nieu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!