Follow

Update: Nog meer decentrale functionaliteiten beschikbaar

In dit bericht praten we je bij over recente ontwikkelingen vanuit Platform Bewuste Media. De afgelopen maand hebben we de decentrale functionaliteiten verder uitgebreid. De evenementen-agenda, het boekenoverzicht en de dagelijkse nieuwsbrief van HoeZitHetNuEcht hebben we nu o

bouwenaanbeter.nl/2020/02/upda

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!