Follow

Voorbereiden op het paniekvirus met onafhankelijk nieuws

Met het oog op het zeer uitgebreide 'spel' dat zich voltrekt rondom de Coronavirus-, de paniekzaaierij, de afkondiging van de medische staat van beleg, nieuwe stappen richting globalisering én de ogenschijnlijk mee-geplande afwikkeling van de fi

bouwenaanbeter.nl/2020/03/voor

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!