Follow

Vrijheid van nieuwskeuze: HoeZitHetNuEcht is terug en beter dan ooit!

Het is vandaag 5 mei; dag van de vrijheid. Maar hoe vrij zijn we eigenlijk nog? We leven in een staat van beleg en zijn veel van onze burgerrechten kwijt geraakt. En

bouwenaanbeter.nl/2020/05/vrij

&Censuur -feeds

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!