Follow

Toegang tot boeken in tijden van totale censuur

De intensive care afdelingen zijn weer leeg, er is nagenoeg geen corona dreiging meer, toch blijft de lockdown en de '1.5 meter samenleving' voortduren zonder aanwijsbare primaire redenen. Zelfs vand

bouwenaanbeter.nl/2020/06/toeg

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!