Follow

Meer mogelijkheden met nieuwe versie HoeZitHetNuEcht Reader

Het wordt steeds duidelijker dat er momenteel een globale machtsgreep gaande is, waarbij de overheid ons met absurde maatregelen steeds meer wil controleren en beperken. De urgentie van onafhankeli

bouwenaanbeter.nl/2020/09/meer

-functie

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!