Follow

Thailand gaat in beslag genomen wiet verwerken tot zeer populaire wietolie voor patiënten

Lange tijd werd in Thailand de in beslag genomen wiet van illegale kwekers, net zoals in de meeste landen wereldwijd, direct vernietigd. Maar nu niet meer.

Sinds de Thaise militaire regering cannabis voor medisch gebruik vorig jaar legaliseerde, is de popu

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!