Follow

Kom ook naar de Landelijke Demonstratie “Stop 5G” volgende week in Den Haag!

Volgende week maandag, 9 september om 12.00 uur is het zover: dan vindt in Den Haag de eerste grote landelijke demonstratie tegen de komst van 5G in Nederland plaats.

Dit nieuwe mobiele netwerk, dat zal gaan zorgen voor een ongekend grote toename aan zendmasten, stroomverbruik, bom

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!