Follow

Benjamin Fulford: “Khazariaanse maffia doet een laatste push voor een nep-Armageddon met een ‘Iran-aanval’ op Saoedi-Arabië.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de sche

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!