Follow

Benjamin Fulford: “Zionisten roepen op tot wereld-dictatorschap door Rabbi’s, maar worden in plaats daarvan geconfronteerd met een nederlaag.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!