Follow

Benjamin Fulford: “Niet meewerkende wereldleiders als doel gemarkeerd voor vervanging zo mogelijk al in november.”

19 oktober 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen ach

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!