Follow

Benjamin Fulford: “Het Wordt Tijd om de Geschiedenisboeken te Herschrijven nu Vrijheid voor de Mensheid Daagt.”

7 december 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter d

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!